top of page

FLEXIBLE RF COAXIAL CABLE

MIL-C-17 Standard Flexible RF Coaxial Cable

                                                                                                      RG-142

                                                                                                      RG-142 PVC Jacket

                                                                                                      RG-400

                                                                                                      RG-393 PTFE

                                                                                                      RG-393 FEP

                                                                                                      RG-393 PFA  
                                                                                       
               RG-316 Single

                                                                                                      RG-316 Double

                                                                                                      RG-174

                                                                                                      RG-178

                                                                                                      RG-179

                                                                                                      RG-179 Double,  
                                                                                       
               RG-179 Triaxial Cable

                                                                                                      RG-180

                                                                                                      RG-302

                                                                                                      RG-302 HF

                                                                                                      RG-303

                                                                                                      RG-304
                                                                                       
               RG-316 White ( RG-188 )

                                                                                                      ……

bottom of page