top of page

FLEXIBLE RF COAXIAL CABLE

MIL-C-17 Standard Flexible RF Coaxial Cable

                          RG-142

                          RG-142 PVC Jacket

                          RG-400

                          RG-393 PTFE

                          RG-393 FEP

                          RG-393 PFA  
                          RG-316 Single

                          RG-316 Double

                          RG-174

                          RG-178

                          RG-179

                          RG-179 Double Shield
                          RG-179 Triaxial Cable

                          RG-180

                          RG-302

                          RG-302 HF

                          RG-303

                          RG-304
                          RG-316 White ( RG-188 )

                          ……

bottom of page